September 25, 2017 News

KOMMUNIKÈ FRÅN BATTLERIFF GAMING AB s EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2017-09-21

KOMMUNIKÈ FRÅN BATTLERIFF GAMING AB s EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2017-09-21

Battleriff har avhållit extra bolagsstämma avseende dels företrädesemission om 4 mkr, dels förvärv av Red Reserve AB via en riktad nyemission om 6 miljoner aktier á 1 kr/styck. Obs! Punkt 8 och 9 nedan angående teckning av aktier.

 1. Stämman beslöt att godkänna föreslagen företrädesemission som omfattar följande:
 2. Emissionen omfattar 4 mkr med möjlighet till överteckning om 2 mkr om styrelsen så beslutar. Teckning skall även kunna ske via kvittning.
 3. De nya aktierna skall tecknas av bolagets aktieägare pro rata till deras aktieinnehav
 4. Kurs per aktie är 1,00 SEK varav 0,09 kr tillförs kvotvärdet och 0,91 SEK utgör överkurs
 5. Eventuella aktier som återstår efter det att bolagets aktieägare tecknat sina pro rata andelar skall fördelas pro rata bland de aktieägare som önskar teckna mer än sin ursprungliga pro rata andel
 6. Eventuella aktier som återstår efter det att befintliga aktieägare tecknat kan erbjudas externa investerare enligt styrelsens beslut och fördelning
 7. Aktierna skall äga rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
 8. Inga förbehåll skall gälla för de nya aktierna
 9. Teckning av aktier skall ske senast 5 oktober 2017 via post ställd till Battleriff, Sisjö Kullegata 8, 436 32 ASKIM eller via e-post info@battleriff.com. På teckningsanmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om hur många aktier man önskar teckna.
 10. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast 12 oktober 2017 till Battleriffs emissionskonto hos Handelsbanken med nummer 6694 958 769 818

Bolagets huvudägare i form av Optinator AB och Roxette NV garanterar teckning av 1,8 mkr i emissionen.

 1. Stämman beslöt att godkänna föreslaget förvärv av Red Reserve AB enligt följande:

Beslutades att förvärva 100 % av Red Reserve AB för en köpeskilling uppgående till 6 mkr att erläggas via en revers som skall kvittas mot 6 miljoner nyemitterade aktier i Battleriff Gaming AB. Aktierna skall äga rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Inga förbehåll skall gälla för de nyemitterade aktierna.

Det antecknades att Roxette Photo AB, Orbit Esport AB samt Air Service Göteborg AB vilka direkt och indirekt är ägare av Orbit Esport AB ej deltog i beslutet.